KOMUNIKATY

PISMO EUROPOSŁÓW SLD DO KOMISARZ VERY JOUROVEJ

Grupa posłów do Parlamentu Europejskiego z ramienia SLD zwróciła się do komisarz Very Jourovej w sprawie ustawy represyjnej.

 

ODRZUCONY WNIOSEK GRUPY POSŁÓW

Wniosek grupy posłów (Stefana Niesiołowskiego, Michała Kamińskiego, Sławomira Protasiewicza) o uzupełnienie porządku dziennego o punkt w brzmieniu: „Informacja Rady Ministrów na temat społecznych skutków wprowadzenia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”  został odrzucony (głosowanie nr 163). Wyniki głosowania:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=66&NrGlosowania=163