OPINIE PRAWNE

Na stronie internetowej Sejmu opublikowane zostały:

  1. Opinia z dnia 13 grudnia 2016 r. na temat oceny zgodności z konstytucją przepisów rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 1105) – autor prof.  dr. hab. Marek Chmaj.
  2. Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (druk sejmowy nr 1105) – autor Biuro Analiz Sejmowych.

Opinia Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy, na wniosek Marszałka Sejmu o wydanie opinii o projekcie ustawy  o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin uznał, że jest on tożsamy z ustawą o zmianie ustawy i zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji, Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej  i Służby Więziennej oraz ich rodzin, i w związku z tym stwierdził, że podtrzymuje ją w stosunku do projektu ustawy dotyczącej żołnierzy.

Opinia Obywatelska Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

W związku z zastosowaniem przez rząd tzw. „odrębnego trybu prac” i braku konsultacji społecznych Prezydium Zarządu Głównego Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego wystąpiło z „Opinią Obywatelską”  do Prezydenta RP, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystów.

Opinia – „państwo totalitarne”

Ponieważ autorzy projektu ustawy posługują się niezdefiniowanym terminem „państwo totalitarne zamieszczamy opinię Kancelarii Prawnej prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego „Rozumienie terminów „totalitaryzm” i terminów pokrewnych w polskim języku prawniczym”. 

Więcej opinii i analiz prawnych  dotyczących projektu ustawy emerytalnej znajdziesz na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony (ustawa degradacyjna).

Powyższa opinia została złożona w  Ministerstwie Obrony Narodowej. O jej przedłożenie zwrócił się do Związku sekretarz stanu  w MON Bartosz Kownacki w ramach konsultacji społecznych nad projektem ustawy.